Bel voor meer informatie: 0182 - 602721 Afspraak maken

tel: 0182 - 602721 Afspraak maken

Verwerkersovereenkomst Praktijk Proximaal d.d. 25 mei 2018

Deze Verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van Praktijk Proximaal en is van toepassing op de relatie tussen Praktijk Proximaal en de Cliënt (hierna tezamen ook genoemd als “partijen”), indien en voor zover Praktijk Proximaal ten tijde van de lopende behandelingen of gedurende het begeleidingstraject als verwerker persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Cliënt. Deze overeenkomst is mede opgesteld in het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke per 25 mei 2018 in werking is getreden.

1.    Definities

De volgende met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de hieronder vermelde betekenis:

Verwerkersovereenkomst: Deze overeenkomst;
Persoonsgegevens: de persoonsgegevens die Praktijk Proximaal in het kader van de uitvoering van de opdracht verwerkt ten behoeve van de Cliënt;
Cliënt: Opdrachtgever welke zich door het invullen van het Contactformulier heeft aangemeld via de site:https://www.praktijkproximaal.nl;
Contactformulier: Template als onderdeel van de site van Praktijk Proximaal waarin de Cliënt haar algemene gegevens en klachtomschrijving in een beveiligde omgeving kan registreren;
Evry Cliëntregistratiesoftware: Software waarin alle noodzakelijke gegevens worden geregistreerd om het behandeltraject in kaart te brengen.

Voor begrippen in deze overeenkomst die niet nader zijn omschreven, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Praktijk Proximaal

2.    Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 Partijen stellen vast dat Praktijk Proximaal als verwerker fungeert ten opzichte van Cliënt, in die gevallen waarbij Praktijk Proximaal verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn als er beroepen gedaan worden op Praktijk Proximaal door samenwerkende partijen uit het werkveld of netwerk zoals die van Huisartsen, Internisten, fysiotherapeuten of andere behandelaars in (para) medische sectoren.

2.2 Partijen zullen de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Zij zullen daarbij handelen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst en de toepasselijke privacywet- en regelgeving. Partijen garanderen dat alle Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving zijn aangeleverd en verkregen.

2.3 Praktijk Proximaal zal slechts Persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht daartoe van de Cliënt. Hiertoe behoren alle gegevens die de Cliënt achterlaat op het Contactformulier -zoals beschreven in artikel 1- naast het registreren van de algemene persoonsgegevens, ook de informatie die de Cliënt persoonlijk ingeeft met als doel achtergrondinformatie te geven over haar klacht(en) en de gegevens die in Evry worden ingegeven.

Indien Praktijk Proximaal van mening is dat een dergelijke opdracht in strijd is met de toepasselijke privacywetgeving, zal zij Cliënt daarvan in kennis stellen.

2.4 Andere verwerking dan bedoeld in dit artikel is toegestaan indien en voor zover een op Praktijk Proximaal van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht, in welk geval Praktijk Proximaal de Cliënt voorafgaand aan de verwerking in kennis stelt van dat wettelijke voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

3.    Geheimhouding

3.1 Praktijk Proximaal zal de Persoonsgegevens geheim houden en slechts aan derden ter beschikking stellen indien Cliënt daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend of wanneer een wettelijk voorschrift Praktijk Proximaal daartoe verplicht.

3.2 Praktijk Proximaal zorgt ervoor dat zijn medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van Persoonsgegevens zich jegens hem hebben verbonden of nog zullen verbinden om de in artikel 3.1 bedoelde vertrouwelijkheid in acht te nemen.

4.    Beveiligingsmaatregelen

4.1 Praktijk Proximaal zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken Persoonsgegevens.

4.2 Praktijk Proximaal spant zich ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de Persoonsgegevens (“datalekken”) zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te ondernemen.

4.3 In geval van een datalek, of een ernstig vermoeden van een datalek, zal Praktijk Proximaal de Cliënt zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan in kennis stellen. Daarbij zal zij de Cliënt, voor zover mogelijk en voor zover van toepassing, informeren over de aard van de inbreuk, de aard van de betrokken Persoonsgegevens en de door Praktijk Proximaal getroffen maatregelen, alsmede aanbevelingen doen voor eventuele door de Cliënt te nemen maatregelen.